МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА НА KRAŠ
Создаваме оригинални брендови со висок квалитет кои со својот вкус поврзуваат генерации на потрошувачи.Нашата најголема вредност се нашите вработени и богатото искуство на стогодишна традиција. Своето работење го развиваме низ самостоен развој на компанијата и транспарентен однос со деловните партнери и заедници со кои соработуваме.

ВИЗИЈА НА KRAŠ
Kraš a.d. во среднорочен период ќе ја задржи водечката позиција на пазарот на регионот преку јакнење на своите брендови низ раст и развој на компанијата, стратешки сојузи и аквизиции, како и ефикасно управување со човечкиот потенцијал со цел обезбедување на претежно работничка сопственост.